விசுவாச தின தியானம்

சி. எச். ஸ்பர்ஜன்

கடவுளின் களஞ்சியத்திலிருந்து தினமும் பெறும் வாக்குறுதிகள்

ஜனவரி 01 – திருமறையின் முதல் வாக்குறுதி
ஜனவரி 02 – மேற்கொண்டு வெற்றியடைதல்
ஜனவரி 03 –  ஒரு வாக்குறுதியின் மேல் சார்ந்திருங்கள்
ஜனவரி 04 – அயர்ந்து இளைப்பாறுதல்
ஜனவரி 05 – அதிசயமான உத்தரவாதம்
ஜனவரி 06 – புற ஆதாரங்களிலிருந்து உதவி
ஜனவரி 07 – எப்பொழுதும் வளர்ந்துகொண்டேயிருத்தல்
ஜனவரி 08 – இதய சுத்தமும் வாழ்க்கையும்
ஜனவரி 09 – கொடுப்பதனால் நன்மை பெறுதல்
ஜனவரி 10 – புனிதமான பலன்
ஜனவரி 11 – விசுவாசம் வானவில்லைக் காண்கிறது
ஜனவரி 12 – முடிவுபரியந்தமும் அன்புவைத்தார்
ஜனவரி 13 – ஒருபோதும் தள்ளப்படமாட்டோம்
ஜனவரி 14 – இளைப்பாறுதல் ஒரு நன்கொடை
ஜனவரி 15 – விசுவாசத்தினால் வரும் செல்வம்
ஜனவரி 16 – மெல்லிய சத்தமும் கேட்கப்படும்
ஜனவரி 17 – ஒன்றைக் குறித்தும் அச்சம் இல்லாதவன்
ஜனவரி 18 – கிறிஸ்துவும் அவர் பிள்ளைகளும்
ஜனவரி 19 – வாயினால் அறிக்கையிடுதல், இருதயத்தில் விசுவாசித்தல்
ஜனவரி 20 – ஜெயங்கொள்ளுகிறவன்
ஜனவரி 21 – கடவுளின் விரோதிகள் தலை வணங்கிப் பணிவார்கள்
ஜனவரி 22 – கிறிஸ்தவ உதாரண குணம்
ஜனவரி 23 – நிறைவான பலி
ஜனவரி 24 – நம் பாதங்களைக் குறித்து அக்கறை
ஜனவரி 25 – பாவங்களை அறிக்கையிடும்போது கடவுள் செயல்படுகிறார்
ஜனவரி 26 – கடவுள் அச்சத்தை நீக்கிவிடுகிறார்
ஜனவரி 27 – விலையுயர்ந்த மனந்திரும்புதல்
ஜனவரி 28 – இனி கண்ணீர் சொரிவதில்லை
ஜனவரி 29 – கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் பெறுவோம்
ஜனவரி 30 – தெய்வீகமான பயணத் துணைவர்
ஜனவரி 31 – கடவுள் எப்போதும் கவனித்துக் கேட்கிறார்
பெப்ரவரி 01 – நம்பிக்கையை இழக்கவேண்டாம்
பெப்ரவரி 02 – வளருங்கள்
பெப்ரவரி 03 – அவர் இலவசமாகக் கொடுக்கிறார்
பெப்ரவரி 04 – அவர் திரும்ப வருவார்
பெப்ரவரி 05 – நீதிக்குத் தகுதி உள்ளவர்கள்
பெப்ரவரி 06 – பட்டணத்தில் ஆசீர்வாதம்
பெப்ரவரி 07 – திரும்பக் கட்டப்படுவீர்கள்
பெப்ரவரி 08 – மகிழ்ச்சியான பாதுகாப்பு
பெப்ரவரி 09 – மாசு அகற்றப்பட்டது
பெப்ரவரி 10 – நிலையானதொரு சாட்சி
 
பெப்ரவரி 11 – நம் பிள்ளைகள் எங்கே இருக்கிறார்கள்?
பெப்ரவரி 12 – கர்த்தர் கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்
பெப்ரவரி 13 – வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்
பெப்ரவரி 14
– தகுதியற்றவர்களுக்குக் காட்டப்படும் கிருபை
பெப்ரவரி 15 – எப்போதும் நினைவுள்ளவராய் இருக்கிறார்
பெப்ரவரி 16 – நீங்கள் கடவுளோடு ஈடுபடுகிறீர்கள்
பெப்ரவரி 17 – கடவுள் உங்களை வலு உள்ளவர்கள் ஆக்குவார்
பெப்ரவரி 18 – கடவுள் பதில் அளிப்பார்
பெப்ரவரி 19 – தொலைவில் நலம் உண்டு
பெப்ரவரி 20 – நித்தமும் வழி நடத்துவார்
பெப்ரவரி 21 – முக்கியத்துவமற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம்
பெப்ரவரி 22 – தப்புவிக்கப்பட்ட விதம் விசுவாசத்தை தோற்றுவிக்கிறது
பெப்ரவரி 23 – முறிவு பெறாத ஐக்கியம்
பெப்ரவரி 24 – வேண்டுதல் கேட்கப்பட வேண்டுமென்றால் செவிகொடுங்கள்
பெப்ரவரி 25 – பிரித்து வைக்கப்பட்டவர்கள்
பெப்ரவரி 26 – உண்மை நிலைநாட்டப்பட்டது
பெப்ரவரி 27 – தடுமாற்றமற்ற நம்பிக்கை
பெப்ரவரி 28 – பரலோகத்தின் மெய்யான சுதந்திரம்
பெப்ரவரி 29 – நம்மைத் தொடருபவை
மார்ச் 01 – புறம்பே தள்ளப்பட்டவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி
மார்ச் 02 – இரகசியமாகத் தருமம் செய்தல்
மார்ச் 03 – அழிவுக்கு ஆளாகவில்லை
மார்ச் 04 – கடவுளைக் கனம் பண்ணு 
மார்ச் 05 – வீட்டின்மேல் ஆசீர்வாதங்கள் 
மார்ச் 06 – திக்கற்றவர்களின் ஆதரவாளர்கள்
மார்ச் 07 – கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை
மார்ச் 08 – நம் பொருள்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும்
மார்ச் 09 – சமாதானத்துக்காக விண்ணப்பம்
மார்ச் 10 – ஒளியில் நட
மார்ச் 11 – யாருடைய போர்
மார்ச் 12 – மகிழ்சியோடு புறப்பட்டுப்போதல்
மார்ச் 13 – உன் இளமையை அசட்டைபண்ணாதே
மார்ச் 14 – தெளிவான ஆறுதல்
மார்ச் 15 – கடவுள் ஒரு புகலிடம்
மார்ச் 16 – பிறருக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு
மார்ச் 17 – அஞ்சுவதற்கு அச்சம் கொள்ளுதல்
மார்ச் 18 – செம்மையானவர்களாக நிலைத்திருங்கள்
மார்ச் 19 – மகிமை அடைவதற்குத் தகுதி உள்ளவர்கள்
மார்ச் 20 – பரம முன்னேற்பாடு
மார்ச் 21 – இடறுதலைத் தவிருங்கள்
மார்ச் 22 – தாழ்மை உள்ளவர்களுக்குக் கிருபை
மார்ச் 23 – நம்பக்கூடிய வழிகாட்டி
மார்ச் 24 – ஸ்திரப்படுத்தி காத்துக்கொள்ளுவார்
மார்ச் 25 – வலுவூட்டும் தூக்கம்
மார்ச் 26 – ஏழைகளைப் பராமரித்தல்
மார்ச் 27 – தேவனிடத்தில் சேருதல்
மார்ச் 28 – நல்வழி காட்டுங்கள்
மார்ச் 29 – அஞ்சாத நம்பிக்கை
மார்ச் 30 – விண்ணப்பம், ஸ்தோத்திரம், துதி
மார்ச் 31 – மனஞ் சோராமை
ஏப்ரல் 01 – அரசரின் நெடுஞ்சாலை
ஏப்ரல் 02 – மெய்யான இதய வலிமை
ஏப்ரல் 03 – எச்சரிக்கைக்கு செவிகொடுத்தல்
ஏப்ரல் 04 – கடவுளின் குளவிகள்
ஏப்ரல் 05 – மறக்கப்படவில்லை
ஏப்ரல் 06 – ஒரே அரசர், ஒரே ஆண்டவர்
ஏப்ரல் 07 – மனிதனுக்குப் பயப்பட வேண்டியதில்லை
ஏப்ரல் 08 – வேலை முடியும்வரை விடாமுயற்சியுடன் இருத்தல்
ஏப்ரல் 09 – திருமறையின் உயர்வு
ஏப்ரல் 10 – நோக்கிப் பார்த்துப் பிழைத்துக்கொள்
ஏப்ரல் 11 – நெருங்கிய கூட்டுறவு
ஏப்ரல் 12 – அவர் இனி நினைப்பதில்லை
ஏப்ரல் 13 – புதிதாக்கப்பட்ட சரீரம்
ஏப்ரல் 14 – அவர் தெரிந்தெடுப்பதே நான் விரும்புவதாகும்
ஏப்ரல் 15 – நீதிமான் விரும்புகிற காரியம் கொடுக்கப்படும்
ஏப்ரல் 16 – யாவும் பரிசுத்தமாக்கப்படும்
ஏப்ரல் 17 – எதிரிகள் சமாதானமாவார்கள்
ஏப்ரல் 18 – ஒருபோதும் உன்னை விட்டு விலகமாட்டார்
ஏப்ரல் 19 – தேடிக் கண்டுபிடிப்பதில் நிபுணர்
ஏப்ரல் 20 – உணர்ச்சியினாலல்ல விசுவாசத்தினால்
ஏப்ரல் 21 – கடவுள் கைம்மாறு செய்வார்
ஏப்ரல் 22 – தூக்கிவிடுவதற்கு வல்லமை
ஏப்ரல் 23 – மரணத்தைக் குறித்து அச்சமில்லை
ஏப்ரல் 24 – ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுவதற்கான தகுதி
ஏப்ரல் 25 – பிள்ளைகளுக்கு எதை விட்டுப்போவது ?
ஏப்ரல் 26 – கருணையுடன் நடத்துதல்
ஏப்ரல் 27 – கடவுள் தம் வேலையை முடித்து விடுகிறார்
ஏப்ரல் 28 – அது ஓர் ஓப்பந்தம் ஆகிறது
ஏப்ரல் 29 – மன்னித்து மறந்து விடு
ஏப்ரல் 30 – மேற்கொள்பவரின் பரிசு
மே 1 – பாட்டினால் நிறைந்து
மே 2 – ஆத்மீக விதைப்பு
மே 3 – அவர் தொனியைக் கேட்க ஆயத்தமாயிருங்கள்
மே 4 – தோல்வியில் வெற்றி
மே 5 – ஏன் சிறையில் நிலைத்திருக்கவேண்டும் ?
மே 6 – பொறாமைக்கு மருந்து
மே 7 – தீமையானவற்றை அகற்று
மே 8 – உதவி தேவை
மே 9 – நம்பிக்கை மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது
மே 10 – கடவுளுக்குப் பயப்படுங்கள்
மே 11 – இறுதித் தேர்வுக்காகக் காத்திருங்கள்
மே 12 – ஊழியக்காரர் கனப்படுத்தப்படுவார்கள்
மே 13 – பகல் சமீபமாயிற்று
மே 14 – சுகம்  பெறுவதற்கு அறுவை சிகிச்சை
மே 15 – கடவுளின் உயர்வான இடங்கள்
மே 16 – பிறருக்குக் கொடு! பெற்றுக்கொள்
மே 17 – கையிறுக்கம் பண்ணத் தேவையில்லை
மே 18 – இழப்புகள் சரிசெய்யப்படும்
மே 19 – கடவுளுக்காக நாம் பேசலாம்
மே 20 – நாம் சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை
மே 21 – மேகங்கள் இல்லாமல் மழை உண்டா ?
மே 22 – உறுதியான நம்பிக்கையின் பாட்டு
மே 23 – கடவுள்மேல் முழுவதுமாக சார்ந்திருத்தல்
மே 24 – ஒருவரே பெரும்பான்மையானவர்
மே 25 – கடவுளின் பொக்கிஷசாலை
மே 26 – சாதாரணமானவை ஆசீர்வதிக்கப்படும்
மே 27 – வாழ்க்கையைப்போலவே கனியும் இருக்கும்
மே 28 – கடவுளுக்கு வாக்குறுதியை நினைவூட்டுதல்
மே 29 – மீன்பிடிக்கிறவர்கள் அவருக்குப் பின்சென்றார்கள்
மே 30 – தூய முன்னோக்கு
மே 31 – திடன் கொள்ளுங்கள்
யூன்  01 – கடவுளின் வாக்குறுதி மாறுவதில்லை
யூன்  02 – உடனே விடுதலை
யூன்  03  – தடுமாறாமை
யூன்  04 – மதிப்பு மிக்கது
யூன்  05 – வேறுபாடு இருக்கிறதா ?
யூன்  06 – அவர் எப்போதும் கவனித்துக் கேட்கிறார்
யூன்  07 – பத்திரமான இடம்
யூன்  08 – வேண்டிக்கொண்டால் ஞானம் பெறுவோம்
யூன்  09 – நம்பத்தகு நாமம்
யூன்  10 – ஒரு மேய்ப்பர் அவர்களைப் பாதுகாப்பார்
யூன்  11 – வெட்கப்பட அவசியமில்லை
யூன்  12 – பத்திரமாகத் தனித்து வாசம்பண்ணுதல்
யூன்  13 – தெய்வீக வேளாண்மை
யூன்  14 – எப்போதும் கூடவே இருக்கிறார்
யூன்  15 – குடும்பத்திற்கான ஆசீர்வாதம்
யூன்  16 – விசுவாசிப்பவனாயும் உள்ளவனாயும் இரு
யூன்  17 – நம் போர்க்களம்
யூன்  18 – கடவுளே செய்வார்
யூன்  19 – உத்தமமான இருதயம்
யூன்  20 – ஆண்டவரே நம் தோழன்
யூன்  21 – ஒரு பெண்ணின் போர்
யூன்  22 – அவர் நம்மோடும் நாம் அவரோடும்
யூன்  23 – பகைவனின் திட்டங்கள் அழிக்கப்பட்டன
யூன்  24 – ஆண்டவர் அதிகமாய்க் கொடுப்பவர்
யூன்  25 – பரலோகத்திற்கு செல்லும் படிகள்
யூன்  26 – சமீபமாயிருக்கிறது
யூன்  27 – நன்றியுள்ளவர்களாய்த் தக்கவிதமாய் வாழுங்கள்
யூன்  28 – கர்த்தர் நோக்கிப்பார்த்தார்
யூன்  29 – ஜெபம் செய்வதற்கு அழைப்பு
யூன்  30 – பின்னோக்கியும் முன்னோக்கியும்
யூலை 01 – தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார்
யூலை 02 – புது வலுவுண்டாக்கும் நித்திரை
யூலை 03 – முழு தூரமும் நம் வழித்துணையானவர்
யூலை 04 – தேவனின் வார்த்தையே தேவையான உணவு
யூலை 05 – பூரண விடுதலை
யூலை 06 – அவர் அன்பு அவர் குமாரன்
யூலை 07 – மலைப் பாடகர்கள்
யூலை 08 – தேவதூதர்கள் பாளயம்
யூலை 09 – உண்மையும் பயன் உள்ளவனும் ஆனவன்
யூலை 10 – சபையை நேசி
யூலை 11 – கடவுளை விட்டுப் பிரிக்கப்படுவதில்லை
யூலை 12 – யார், எப்போது, எப்படி இரட்சிப்பது?
யூலை 13 – முழு நிறை நம்பிக்கை
யூலை 14 – அவர்மேல் வைக்கப்படும் பாரங்கள்
யூலை 15 – துயரப்படுகிறவருக்கு ஆறுதல் அளிக்கப்படும்
யூலை 16 – நொண்டியானவனுக்கு ஒரு வார்த்தை
யூலை 17 – உண்மைக்காக வீரதீரமாயிருத்தல் 
யூலை 18 – வனாந்தரத்தில் ஆன்மீகக் கூட்டுறவு
யூலை 19 – கடும் உழைப்புக்குரிய பாதரட்சைகள்
யூலை 20 – அவருக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறவர்கள்
யூலை 21 – நட்சத்திரங்களைப் போலப் பிரகாசிப்பார்கள்
யூலை 22 – நிலையான வாக்குறுதி
யூலை 23 – நினைவுபடுத்திக்கொள்ளவே மாட்டார்
யூலை 24 – முற்றிலும் தூய்மை
யூலை 25 – நம்மை அச்சுறுத்தக் கூடியது ஒன்றுமில்லை
யூலை 26 – பெயர் மாற்றம்
யூலை 27 – வெறும் வார்த்தைகளைவிட மேலானவை
யூலை 28 – அடங்கியிரு, உயர்த்தப்படு !
யூலை 29 – நம் பகைவரை அவர் நிலைகுலையச் செய்கிறார்
யூலை 30 – பின்னால் சந்திப்பதாக வாக்குறுதி
யூலை 31 – வேண்டுகோளும் விடுதலையும்
ஓகஸ்ட் 01 – பிள்ளைகளோடும் உடன்படிக்கை
ஓகஸ்ட் 02 – அவர் போதிப்பவைகளைப் பேசுங்கள்
ஓகஸ்ட் 03 – பரிசுத்தமானவைகளை அனுபவிக்கும் உரிமை
ஓகஸ்ட் 04 – அவர் ஆசீர்வதித்துக் காக்கிறார்
ஓகஸ்ட் 05 – வேதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறது
ஓகஸ்ட் 06 – போய் உன் சொத்தைக் கைப்பற்றிடு
ஓகஸ்ட் 07 – வாழ்வில் வளம் பெறுவதற்கான வழிகள்
ஓகஸ்ட் 08 – நம்பக்கூடியவர் மேல் நம்பிக்கை
ஓகஸ்ட் 09 – வெட்டிஎடுத்தலும் கனிதருதலும்
ஓகஸ்ட் 10 – உயர்த்துவதற்காக அவர் தாழ்த்துகிறார்
ஓகஸ்ட் 11 – அமர்ந்திரு ஓடிவிடாதே
ஓகஸ்ட் 12 – இருளில் வெளிச்சம்
ஓகஸ்ட் 13 – கூப்பிடுகிறதற்கு முன்னும் கூப்பிடும்போதும்
ஓகஸ்ட் 14 – தண்டிக்கப்படுவோம் ஆனாலும் எந்நாளுமல்ல
ஓகஸ்ட் 15 – பெயர்அளிக்கும் உத்தரவாதம்
ஓகஸ்ட் 16 – பாவத்தை வெளிப்படுத்தி அறிக்கைசெய்
ஓகஸ்ட் 17 – பெரும்பான்மையோர் யார் பக்கம்
ஓகஸ்ட் 18 – தொடுகிறவர்களும் கண்டுபிடிக்கிறவர்களும்
ஓகஸ்ட் 19 – நீதிமானுக்குப் பலன் உண்டு
ஓகஸ்ட் 20 – வரையறைக்குட்படாத விடுதலை
ஓகஸ்ட் 21 – அழுகை நிறைந்த இரவு, மகிழ்ச்சியான பகல்
ஓகஸ்ட் 22 – கடவுளை மகிமைப்படுத்தும் கோபம்
ஓகஸ்ட் 23 – அன்பு கூரு, ஞானத்தைத் தேடு
ஓகஸ்ட் 24 – கடவுள் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவர்
ஓகஸ்ட் 25 – உணவும் இளைப்பாறுதலும்
ஓகஸ்ட் 26 – நுட்பமான மனச்சாட்சி உடையவர்
ஓகஸ்ட் 27 – தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்
ஓகஸ்ட் 28 – எந்தச் சூழ்நிலையிலிருந்தும்
ஓகஸ்ட் 29 – ஏராளமான உணவு
ஓகஸ்ட் 30 – ஆறுதல், அபாயமின்மை, திருப்தி
ஓகஸ்ட் 31 – புனிதமானது, நித்தியமானது, மாறாதது
செப்டெம்பர்  01 – கீழ்ப்படிதலில் அன்பில் நிலைத்திருத்தல்
செப்டெம்பர்  02 – அறிந்துகொள்வதற்காகப் பின்பற்று
செப்டெம்பர்  03 – ஆன்மாவின் மரணத்திலிருந்து
செப்டெம்பர்  04 – போரின்றி வெற்றி
செப்டெம்பர்  05 – நான் எங்கிருந்தாலும் என்னோடிருப்பார்
செப்டெம்பர்  06 – வலுவான இதயம்
செப்டெம்பர்  07 – சர்வவல்லவரின் கிருபை
செப்டெம்பர்  08 – நெரிந்ததும் புகைகிறதும்
செப்டெம்பர்  09 – அச்சத்துக்கு இடமுண்டு
செப்டெம்பர்  10 – உள்ளேவருதல் வெளியேபோதல்
செப்டெம்பர்  11 – துன்புறுவோர் வலிமை வாய்ந்த விசுவாசிகள் ஆகிறார்கள்
செப்டெம்பர்  12 – என் வீட்டாரைக் குறித்து என்ன ?
செப்டெம்பர்  13 – பரலோகத்தின் பனி
செப்டெம்பர்  14 – கடவுள் ஏற்றுக் கொண்டதற்கு அடையாளம்
செப்டெம்பர்  15 – மிகவும் பத்திரமான ஒதுக்கிடம்
செப்டெம்பர்  16 – கண்டிப்பாகப் பரிசு பெறுவோம்
செப்டெம்பர்  17 – பனையையும் கேதுருவையும் போல
செப்டெம்பர்  18 – முழுப் பாதுகாப்பு
செப்டெம்பர்  19 – பாடுவதற்கான காரணம்
செப்டெம்பர்  20 – முழு மனப்பூர்வம்
செப்டெம்பர்  21 – உபத்திரவங்களினால் வரும் ஆசீர்வாதங்கள்
செப்டெம்பர்  22 – படகுகள் ஓடாத விலாசமான நதிகள்
செப்டெம்பர்  23 – தூசியிலும் பதரிலும் இருந்து விடுதலை
செப்டெம்பர்  24 – உயிரளிக்கும் ஓடை
செப்டெம்பர்  25 – பலி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
செப்டெம்பர்  26 – மீட்கப்பட்டவர்களின் மத்தியில்
செப்டெம்பர்  27 – இருட்டில் தெய்வீக ஒளி
செப்டெம்பர்  28 – வேலைமுடிந்தது அவரில் இளைப்பாறுங்கள்

செப்டெம்பர்  29 – இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்தவே
செப்டெம்பர்  30 – நம் வாயை விரிவாய்த் திறக்கவேண்டும்
ஒக்டோபர்  01 – அவர் நினைவில் இருக்கும் உடன்படிக்கை
ஒக்டோபர்  02 – நித்திய வீட்டுக்குப் போகிற வழியில் ஆறுதல்
ஒக்டோபர்  03 – ஆண்டவரின் அழகை பிரதிபலிப்பவர்கள்
ஒக்டோபர்  04 – ஆற்றல் வாய்ந்த காந்தம்
ஒக்டோபர்  05 – ஆண்டவரின் ஆணைப்படி
ஒக்டோபர்  06 – நம் வழிகாட்டியின் தலைமையில்
ஒக்டோபர்  07 – அவரே முதலில் தோழமைகொள்கிறார்
ஒக்டோபர்  08 – ஒருபோதும் தனிமையாய் இருப்பதில்லை
ஒக்டோபர்  09 – தம் பலிகளைப் பரிசுத்தப்படுத்துவது எது ?
ஒக்டோபர்  10 – ஐக்கியத்திற்குத் திறந்த வாசல்
ஒக்டோபர்  11 – கட்டுப்பாடுகளற்றுப் பயணம் செய்தல்
ஒக்டோபர்  12 – உடன்படிக்கை கிருபையின் அடையாளம்
ஒக்டோபர்  13 – செய்ய வேண்டியதும் பெறுவதும்
ஒக்டோபர்  14 – ஒருபோதும் வெட்கமடைய மாட்டோம்
ஒக்டோபர்  15 – உணவு பெற்று ஆதரிக்கப்படுதல்
ஒக்டோபர்  16 – கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருத்தல்
ஒக்டோபர்  17 – தூய அச்சம்
ஒக்டோபர்  18 – கண்ணீருக்குப் பின் கெம்பீரமான அறுவடை
ஒக்டோபர்  19 – கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளான சிட்சிப்பு
ஒக்டோபர்  20 – ஒவ்வொரு பாவத்திலிருந்தும்
ஒக்டோபர்  21 – கடவுளின் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு
ஒக்டோபர்  22 – அவர் வாக்குறுதியைக் குறித்து மன்றாடுதல்
ஒக்டோபர்  23 – வெளிச்சத்தின் அறுவடை மகிழ்ச்சி
ஒக்டோபர்  24 – கடவுள் பற்றில் திடநிலை
ஒக்டோபர்  25 – முதலாவது கடவுள் பின் மற்றவை
ஒக்டோபர்  26 – நமக்காக
ஒக்டோபர்  27 – அவர் சேவை, அவர் சமூகம், அவர் நாமம்
ஒக்டோபர்  28 – அறியாமையினால் ஏற்படும் பாவங்கள்
ஒக்டோபர்  29 – வித்தியாசத்தை நிலைநிறுத்து
ஒக்டோபர்  30 – முழுவதுமாக சுத்திகரிக்கப்படல்
ஒக்டோபர்  31 – வேலை முடியும்வரை இறவாப்புகழ்
நவம்பர் 01 – முழு நிறைவும் பேணப்படுதலும்
நவம்பர் 02 – பரலோக செல்வம்
நவம்பர் 03 – ஆண்டவரின் நேரத்தில்
நவம்பர் 04 – வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள்
நவம்பர் 05 – வேதனை தருபவை முடிவடையும்
நவம்பர் 06 – மனமகிழ்ச்சியும் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களும்
நவம்பர் 07 – மெய்யான தாழ்மையான பரிசு
நவம்பர் 08 – கிருபையின் பரிமாணம்
நவம்பர் 09 – தேவையான அறிவு 
நவம்பர் 10 – தடுமாற்றம் இல்லாமல் நட
நவம்பர் 11 – ஆண்டவரின் சுதந்தரமான மக்கள்
நவம்பர் 12 – திருப்தியடைந்த ஆன்மாக்கள்
நவம்பர் 13 – குறைவுபடாத காவல்
நவம்பர் 14 – பயன்படுத்தக் கூடிய நாமம்
நவம்பர் 15 – வரம் பெற்ற செல்வம்
நவம்பர் 16 – வாய்க்காதே போதும் ஆயுதங்கள்
நவம்பர் 17 – கர்த்தர் ஒருநாளும் கைவிடமாட்டார்
நவம்பர் 18 – தெளிவான தெய்வநிலை
நவம்பர் 19 – கீழ்ப்படிதலிலிருந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு
நவம்பர் 20 – பசி திருப்தியாக்கப்பட்டது
நவம்பர் 21 – புறம்பான மேல்நோக்கிய பார்வை
நவம்பர் 22 – ஆக்கினைத் தீர்ப்பில்லை
நவம்பர் 23 – விடாமுயற்சியை அடைதல்
நவம்பர் 24 – மன்னிக்கும் தேவன்
நவம்பர் 25 – சமபூமிகளாக்கப்பட்ட மலைகள்
நவம்பர் 26 – பரலோக இரசவாதம்
நவம்பர் 27 – உன்போக்கிலெல்லாம் இளைப்பாறுதல்
நவம்பர் 28 – தேவன் ஆசீர்வதிக்கக் கூடியவைகளைச் செய்
நவம்பர் 29 – எவ்விதம் காத்திருப்பது என்று அறிந்துகொள்
நவம்பர் 30 – ஆண்டவர் முன் வரிசையில் இருக்கிறார் கர்த்தர் தாமே
டிசம்பர் 01 – சரியாக நடப்பதற்கு ஏற்ற பாங்கு
டிசம்பர் 02 – நம் புனித முன்மாதிரி
டிசம்பர் 03 – எல்லா நிலையிலும் சமாதானம்
டிசம்பர் 04 – மூடி பாதுகாப்பு அளிப்பார்
டிசம்பர் 05 – அரண்களாகிய உயர்ந்த இடங்கள்
டிசம்பர் 06 – கடப்போம், அமிழ்ந்துபோகமாட்டோம்
டிசம்பர் 07 – பெலன்கொடுத்துச் சமாதானம் அருளுவார்
டிசம்பர் 08 – பின்பற்றினால் கனம்பண்ணப்படுவாய்
டிசம்பர் 09 – விசுவாசத்தின் முழுமை
டிசம்பர் 10 – கடவுள் நம் நண்பர்
டிசம்பர் 11 – நம்பிக்கையோடுசெய், செய்துவிட்டு நம்பு
டிசம்பர் 12 – அமைதியடைந்த இதயம்
டிசம்பர் 13 – மாலை பகலாக மாறும்
டிசம்பர் 14 – பழமையானது ஒன்றுமில்லை
டிசம்பர் 15 – உலக ஒப்பந்தம்
டிசம்பர் 16 – தெய்வீக வெளியேற்றுதல்
டிசம்பர் 17 – நெருக்கமான அருமையான தோழமை
டிசம்பர் 18 – மூடுவார் ஆதரவாக இருப்பார்
டிசம்பர் 19 – இன்னல்கள். முறிக்கப்படாத எலும்புகள்
டிசம்பர் 20 – மக்களைமக்களாகவும் கடவுளைக் கடவுளாகவும் கருதுதல்
டிசம்பர் 21 – சினத்திலிருந்து அன்புக்கு
டிசம்பர் 22 – அனுகூலமான துணையானவர்
டிசம்பர் 23 – செல்வம்
டிசம்பர் 24 – பாட்டுக்களோடு யோர்தானுக்கு அப்பால்
டிசம்பர் 25 – அவர் வந்தார், இனி வருவார்
டிசம்பர் 26 – கடவுள் ஒருவரையே நீ நம்பமுடியும்
டிசம்பர் 27 – அவர் இரக்கமும் உடன்படிக்கையும்
டிசம்பர் 28 – வரம்பற்ற உறுதி
டிசம்பர் 29 – அவர் பரம வீட்டுக்கு நம்மைச் சுமந்து செல்வார்
டிசம்பர் 30 – பூரணமடையும் வரை அன்பு கூர்ந்தார்
டிசம்பர் 31 – மோட்சத்தில் புதியவர் அல்ல