January

திருமறையின் முதல் வாக்குறுதி

January 1

The Bible’s First Promise

“And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.” Genesis 3:15

This is the first promise to fallen man. It contains the whole gospel, and the essence of the covenant of grace. It has been in great measure fulfilled. The seed of the woman, even our Lord Jesus, was bruised in His heel, and a terrible bruising it was. How terrible will be the final bruising of the serpent’s head! This was virtually done when Jesus took away sin, vanquished death, and broke the power of Satan; but it awaits a still fuller accomplishment at our Lord’s Second Advent, and in the day of Judgment. To us the promise stands as a prophecy that we shall be afflicted by the powers of evil in our lower nature, and thus bruised in our heel: but we shall triumph in Christ, who sets His foot on the old serpent’s head. Throughout this year we may have to learn the first part of this promise by experience, through the temptations of the devil, and the unkindness of the ungodly who are his seed. They may so bruise us that we may limp with our sore heel; but let us grasp the second part of the text, and we shall not be dismayed. By faith let us rejoice that we shall still reign in Christ Jesus, the woman’s seed.

ஜனவரி 1

திருமறையின் முதல் வாக்குறுதி

உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவன் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் (ஆதி 3:15).

வீழ்ச்சியடைந்த மனிதனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் வாக்குறுதி இது. இதில் நற்செய்தி முழுவதும், கிருபையின் உடன்படிக்கையுடைய சாரமும் அடங்கியுள்ளன. ஸ்திரியின் வித்தாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு குதிக்காலில் காயம் அடைந்தார். அது பயங்கரமான காயமாயிருந்தது. ஆனால் இறுதியாகப் பாம்பின் தலையில் ஏற்படும் காயம் எவ்வளவு பயங்கரமானதாயிருக்கும்! இயேசு பாவத்தை ஏற்று, மரணத்தை வென்று, சாத்தானின் ஆற்றலை நிலைகுலையச் செய்த போது இது நடைமுறையில் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது. ஆனால் நம் ஆண்டவரின் இரண்டாம் வருகையின் போதும், நியாயத் தீர்ப்பு நாளிலும் பூரணமாக நிறைவேற்றப்படுவதை எதிர்நோக்கியுள்ளது. குதிக்காலில் காயம் அடைவது போல் நம்மிலுள்ள பாவத்தன்மையின் தீய சக்திகளால் நாம் இடுக்கண் அடைவோம் என்பது முன்னுரைக்கும் வாக்குறுதியாக நமக்கு உள்ளது. ஆனால் பழைய பாம்பின் தலையை நசுக்கும் கிறிஸ்துவால் நாம் வெற்றி அடைவோம். பிசாசின் சோதனைகளாலும் அவன் வித்தாகிய தீயவர்களின் இரக்கமற்ற தன்மையாலும் ஏற்படும் அனுபவங்களினால் நாம் இந்த வாக்குறுதியின் இரண்டாம் பாகத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கலாம். நாம் நொண்டி நொண்டி நடக்கத்தக்கதாக அவர்கள் நம் குதிக்காலைக் காயப்படுத்தலாம். ஆனால் நாம் திகில் அடையாதபடி இந்த வாக்குறுதியின் முதல் பாகத்தைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்வோமாக. ஸ்திரீயின் வித்தாகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்னும் நம்பிக்கையில் மகிழ்ச்சி பெறுவோமாக!

1. Januar

„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ 1. Mose 3, 15.

Dies ist die erste Verheißung, die dem gefallenen Menschen gegeben wird. Sie enthält das ganze Evangelium und den Kern des Gnadenbundes. Zum großen Teil ist sie bereits erfüllt worden. Der Same des Weibes, unser Herr Jesus, wurde in die Ferse gestochen, und ein schrecklicher Stich war es. Wie schrecklich wird das schließliche Zertreten des Schlangenkopfes sein! Der Wirkung nach geschah es schon, als Jesus die Sünde hinwegnahm, den Tod überwand und die Macht des Satans brach, aber es wird noch völliger geschehen bei der zweiten Zukunft unsres Herrn und am Tage des Gerichts. Für uns steht die Verheißung als eine Weissagung da, dass wir durch die Mächte des Bösen in unserer niederen Natur leiden und so in die Ferse gestochen werden sollen: aber wir werden triumphieren in Christus, der seinen Fuß auf den Kopf der alten Schlange setzt. Dieses Jahr hindurch mögen wir den ersten Teil dieser Verheißung in unserer Erfahrung zu lernen haben durch die Versuchungen des Teufels und die Unfreundlichkeit der Gottlosen, die sein Same sind. Sie mögen uns so stechen, dass wir mit unserer verwundeten Ferse hinken; aber lasst uns den zweiten Teil des Spruches ergreifen, dann werden wir unverzagt sein. Durch den Glauben wollen wir uns freuen, dass wir dennoch in Christus Jesus, dem Weibessamen, herrschen sollen.