விசுவாச தின தியானம்

சி. எச். ஸ்பர்ஜன்

கடவுளின் களஞ்சியத்திலிருந்து தினமும் பெறும் வாக்குறுதிகள்

ஜனவரி 1 – திருமறையின் முதல் வாக்குறுதி
ஜனவரி 2 – மேற்கொண்டு வெற்றியடைதல்
ஜனவரி 3 –  ஒரு வாக்குறுதியின் மேல் சார்ந்திருங்கள்
ஜனவரி 4 – அயர்ந்து இளைப்பாறுதல்
ஜனவரி 5 – அதிசயமான உத்தரவாதம்
ஜனவரி 6 – புற ஆதாரங்களிலிருந்து உதவி
ஜனவரி 7 – எப்பொழுதும் வளர்ந்துகொண்டேயிருத்தல்
ஜனவரி 8 – இதய சுத்தமும் வாழ்க்கையும்
ஜனவரி 9 – கொடுப்பதனால் நன்மை பெறுதல்
ஜனவரி 10 – புனிதமான பலன்
ஜனவரி 11 – விசுவாசம் வானவில்லைக் காண்கிறது
ஜனவரி 12 – முடிவுபரியந்தமும் அன்புவைத்தார்
ஜனவரி 13 – ஒருபோதும் தள்ளப்படமாட்டோம்
ஜனவரி 14 – இளைப்பாறுதல் ஒரு நன்கொடை
ஜனவரி 15 – விசுவாசத்தினால் வரும் செல்வம்
ஜனவரி 16 – மெல்லிய சத்தமும் கேட்கப்படும்
ஜனவரி 17 – ஒன்றைக் குறித்தும் அச்சம் இல்லாதவன்
ஜனவரி 18 – கிறிஸ்துவும் அவர் பிள்ளைகளும்
ஜனவரி 19 – வாயினால் அறிக்கையிடுதல், இருதயத்தில் விசுவாசித்தல்
ஜனவரி 20 – ஜெயங்கொள்ளுகிறவன்
ஜனவரி 21 – கடவுளின் விரோதிகள் தலை வணங்கிப் பணிவார்கள்
ஜனவரி 22 – கிறிஸ்தவ உதாரண குணம்
ஜனவரி 23 – நிறைவான பலி
ஜனவரி 24 – நம் பாதங்களைக் குறித்து அக்கறை
ஜனவரி 25 – பாவங்களை அறிக்கையிடும்போது கடவுள் செயல்படுகிறார்
ஜனவரி 26 – கடவுள் அச்சத்தை நீக்கிவிடுகிறார்
ஜனவரி 27 – விலையுயர்ந்த மனந்திரும்புதல்