விசுவாச தின தியானம்

சி. எச். ஸ்பர்ஜன்

கடவுளின் களஞ்சியத்திலிருந்து தினமும் பெறும் வாக்குறுதிகள்

ஜனவரி 01 – திருமறையின் முதல் வாக்குறுதி
ஜனவரி 02 – மேற்கொண்டு வெற்றியடைதல்
ஜனவரி 03 –  ஒரு வாக்குறுதியின் மேல் சார்ந்திருங்கள்
ஜனவரி 04 – அயர்ந்து இளைப்பாறுதல்
ஜனவரி 05 – அதிசயமான உத்தரவாதம்
ஜனவரி 06 – புற ஆதாரங்களிலிருந்து உதவி
ஜனவரி 07 – எப்பொழுதும் வளர்ந்துகொண்டேயிருத்தல்
ஜனவரி 08 – இதய சுத்தமும் வாழ்க்கையும்
ஜனவரி 09 – கொடுப்பதனால் நன்மை பெறுதல்
ஜனவரி 10 – புனிதமான பலன்
ஜனவரி 11 – விசுவாசம் வானவில்லைக் காண்கிறது
ஜனவரி 12 – முடிவுபரியந்தமும் அன்புவைத்தார்
ஜனவரி 13 – ஒருபோதும் தள்ளப்படமாட்டோம்
ஜனவரி 14 – இளைப்பாறுதல் ஒரு நன்கொடை
ஜனவரி 15 – விசுவாசத்தினால் வரும் செல்வம்
ஜனவரி 16 – மெல்லிய சத்தமும் கேட்கப்படும்
ஜனவரி 17 – ஒன்றைக் குறித்தும் அச்சம் இல்லாதவன்
ஜனவரி 18 – கிறிஸ்துவும் அவர் பிள்ளைகளும்
ஜனவரி 19 – வாயினால் அறிக்கையிடுதல், இருதயத்தில் விசுவாசித்தல்
ஜனவரி 20 – ஜெயங்கொள்ளுகிறவன்
ஜனவரி 21 – கடவுளின் விரோதிகள் தலை வணங்கிப் பணிவார்கள்
ஜனவரி 22 – கிறிஸ்தவ உதாரண குணம்
ஜனவரி 23 – நிறைவான பலி
ஜனவரி 24 – நம் பாதங்களைக் குறித்து அக்கறை
ஜனவரி 25 – பாவங்களை அறிக்கையிடும்போது கடவுள் செயல்படுகிறார்
ஜனவரி 26 – கடவுள் அச்சத்தை நீக்கிவிடுகிறார்
ஜனவரி 27 – விலையுயர்ந்த மனந்திரும்புதல்
ஜனவரி 28 – இனி கண்ணீர் சொரிவதில்லை
ஜனவரி 29 – கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் பெறுவோம்
ஜனவரி 30 – தெய்வீகமான பயணத் துணைவர்
ஜனவரி 31 – கடவுள் எப்போதும் கவனித்துக் கேட்கிறார்
பெப்ரவரி 01 – நம்பிக்கையை இழக்கவேண்டாம்
பெப்ரவரி 02 – வளருங்கள்
பெப்ரவரி 03 – அவர் இலவசமாகக் கொடுக்கிறார்
பெப்ரவரி 04 – அவர் திரும்ப வருவார்
பெப்ரவரி 05 – நீதிக்குத் தகுதி உள்ளவர்கள்
பெப்ரவரி 06 – பட்டணத்தில் ஆசீர்வாதம்
பெப்ரவரி 07 – திரும்பக் கட்டப்படுவீர்கள்
பெப்ரவரி 08 – மகிழ்ச்சியான பாதுகாப்பு
பெப்ரவரி 09 – மாசு அகற்றப்பட்டது
பெப்ரவரி 10 – நிலையானதொரு சாட்சி
 
பெப்ரவரி 11 – நம் பிள்ளைகள் எங்கே இருக்கிறார்கள்?
பெப்ரவரி 12 – கர்த்தர் கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்
பெப்ரவரி 13 – வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்
பெப்ரவரி 14
– தகுதியற்றவர்களுக்குக் காட்டப்படும் கிருபை
பெப்ரவரி 15 – எப்போதும் நினைவுள்ளவராய் இருக்கிறார்
பெப்ரவரி 16 – நீங்கள் கடவுளோடு ஈடுபடுகிறீர்கள்
பெப்ரவரி 17 – கடவுள் உங்களை வலு உள்ளவர்கள் ஆக்குவார்
பெப்ரவரி 18 – கடவுள் பதில் அளிப்பார்
பெப்ரவரி 19 – தொலைவில் நலம் உண்டு
பெப்ரவரி 20 – நித்தமும் வழி நடத்துவார்
பெப்ரவரி 21 – முக்கியத்துவமற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம்
பெப்ரவரி 22 – தப்புவிக்கப்பட்ட விதம் விசுவாசத்தை தோற்றுவிக்கிறது
பெப்ரவரி 23 – முறிவு பெறாத ஐக்கியம்
பெப்ரவரி 24 – வேண்டுதல் கேட்கப்பட வேண்டுமென்றால் செவிகொடுங்கள்
பெப்ரவரி 25 – பிரித்து வைக்கப்பட்டவர்கள்
பெப்ரவரி 26 – உண்மை நிலைநாட்டப்பட்டது
பெப்ரவரி 27 – தடுமாற்றமற்ற நம்பிக்கை
பெப்ரவரி 28 – பரலோகத்தின் மெய்யான சுதந்திரம்
பெப்ரவரி 29 – நம்மைத் தொடருபவை
மார்ச் 01 – புறம்பே தள்ளப்பட்டவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி
மார்ச் 02 – இரகசியமாகத் தருமம் செய்தல்
மார்ச் 03 – அழிவுக்கு ஆளாகவில்லை
மார்ச் 04 – கடவுளைக் கனம் பண்ணு 
மார்ச் 05 – வீட்டின்மேல் ஆசீர்வாதங்கள் 
மார்ச் 06 – திக்கற்றவர்களின் ஆதரவாளர்கள்
மார்ச் 07 – கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை
மார்ச் 08 – நம் பொருள்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும்
மார்ச் 09 – சமாதானத்துக்காக விண்ணப்பம்
மார்ச் 10 – ஒளியில் நட
மார்ச் 11 – யாருடைய போர்
மார்ச் 12 – மகிழ்சியோடு புறப்பட்டுப்போதல்
மார்ச் 13 – உன் இளமையை அசட்டைபண்ணாதே
மார்ச் 14 – தெளிவான ஆறுதல்
மார்ச் 15 – கடவுள் ஒரு புகலிடம்
மார்ச் 16 – பிறருக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு
மார்ச் 17 – அஞ்சுவதற்கு அச்சம் கொள்ளுதல்
மார்ச் 18 – செம்மையானவர்களாக நிலைத்திருங்கள்
மார்ச் 19 – மகிமை அடைவதற்குத் தகுதி உள்ளவர்கள்
மார்ச் 20 – பரம முன்னேற்பாடு
மார்ச் 21 – இடறுதலைத் தவிருங்கள்
மார்ச் 22 – தாழ்மை உள்ளவர்களுக்குக் கிருபை
மார்ச் 23 – நம்பக்கூடிய வழிகாட்டி
மார்ச் 24 – ஸ்திரப்படுத்தி காத்துக்கொள்ளுவார்
மார்ச் 25 – வலுவூட்டும் தூக்கம்
மார்ச் 26 – ஏழைகளைப் பராமரித்தல்
மார்ச் 27 – தேவனிடத்தில் சேருதல்
மார்ச் 28 – நல்வழி காட்டுங்கள்
மார்ச் 29 – அஞ்சாத நம்பிக்கை
மார்ச் 30 – விண்ணப்பம், ஸ்தோத்திரம், துதி
மார்ச் 31 – மனஞ் சோராமை