தமிழ் வேதாகமம்

பழைய ஏற்பாடு – O.T.

Genesis [1] ஆதியாகமம்
அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Exodus [2] யாத்திராகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Leviticus [3] லேவியராகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Numbers [4] எண்ணாகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Deuteronomy [5] உபாகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Joshua [6] யோசுவா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Judges [7] நியாயாதிபதிகள்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rt [8] ரூத்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4

1Sm [9] 1 சாமுவேல்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2Sm [10] 2 சாமுவேல்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1Kn [11] 1 இராஜாக்கள்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2Kn [12] 2 இராஜாக்கள்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1Ch [13] 1 நாளாகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2Ch [14] 2 நாளாகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ez [15] எஸ்றா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nh [16] நெகேமியா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Es [17] எஸ்தர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jb [18] யோபு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ps [19] சங்கீதம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Pr [20] நீதிமொழிகள்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ec [21] பிரசங்கி

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sn [22] உன்னதப்பாட்டு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8

Is [23] ஏசாயா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Jr [24] எரேமியா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Lm [25] புலம்பல்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5

Ek [26] எசேக்கியேல்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Dn [27] தானியேல்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hs [28] ஓசியா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jl [29] யோவேல்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

Am [30] ஆமோஸ்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ob [31] ஒபதியா

அதிகாரங்கள்: 1

Jn [32] யோனா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4

Mc [33] மீகா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7

Na [34] நாகூம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

Hk [35] ஆபகூக்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

Zp [36] செப்பனியா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

Hg [37] ஆகாய்

அதிகாரங்கள்: 1 2

Zc [38] சகரியா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ml [39] மல்கியா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4

புதிய ஏற்பாடு – N.T.

Mt [40] மத்தேயு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mr [41] மாற்கு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Lk [42] லூக்கா

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jh [43] யோவான்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ac [44] அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Rm [45] ரோமர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Cr [46] 1 கொரிந்தியர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2Cr [47] 2 கொரிந்தியர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gl [48] கலாத்தியர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6

Ep [49] எபேசியர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6

Ph [50] பிலிப்பியர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4

Cl [51] கொலோசெயர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4

1Th [52] 1 தெசலோனிக்கேயர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5

2Th [53] 2 தெசலோனிக்கேயர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

1Tm [54] 1 தீமோத்தேயு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6

2Tm [55] 2 தீமோத்தேயு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4

Tt [56] தீத்து

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

Pl [57] பிலேமோன்

அதிகாரங்கள்: 1

Hb [58] எபிரெயர்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jm [59] யாக்கோபு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5

1Pt [60] 1 பேதுரு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5

2Pt [61] 2 பேதுரு

அதிகாரங்கள்: 1 2 3

1Jh [62] 1 யோவான்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5

2Jh [63] 2 யோவான்

அதிகாரங்கள்: 1

3Jh [64] 3 யோவான்

அதிகாரங்கள்: 1

Jd [65] யூதா

அதிகாரங்கள்: 1

Rv [66] வெளிப்படுத்தின விசேஷம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22