தமிழ் வேதாகமம்

பழைய ஏற்பாடு – O.T.

Genesis [1] ஆதியாகமம்
அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Exodus [2] யாத்திராகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Leviticus [3] லேவியராகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nm [4] எண்ணாகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Dt [5] உபாகமம்

அதிகாரங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 • Js [6] யோசுவா

 • Jg [7] நியாயாதிபதிகள்

 • Rt [8] ரூத்

 • 1Sm [9] 1 சாமுவேல்

 • 2Sm [10] 2 சாமுவேல்

 • 1Kn [11] 1 இராஜாக்கள்

 • 2Kn [12] 2 இராஜாக்கள்

 • 1Ch [13] 1 நாளாகமம்

 • 2Ch [14] 2 நாளாகமம்

 • Ez [15] எஸ்றா

 • Nh [16] நெகேமியா

 • Es [17] எஸ்தர்

 • Jb [18] யோபு

 • Ps [19] சங்கீதம்

 • Pr [20] நீதிமொழிகள்

 • Ec [21] பிரசங்கி

 • Sn [22] உன்னதப்பாட்டு

 • Is [23] ஏசாயா

 • Jr [24] எரேமியா

 • Lm [25] புலம்பல்

 • Ek [26] எசேக்கியேல்

 • Dn [27] தானியேல்

 • Hs [28] ஓசியா

 • Jl [29] யோவேல்

 • Am [30] ஆமோஸ்

 • Ob [31] ஒபதியா

 • Jn [32] யோனா

 • Mc [33] மீகா

 • Na [34] நாகூம்

 • Hk [35] ஆபகூக்

 • Zp [36] செப்பனியா

 • Hg [37] ஆகாய்

 • Zc [38] சகரியா

 • Ml [39] மல்கியா

 புதிய ஏற்பாடு – N.T.

 • Mt [40] மத்தேயு

 • Mr [41] மாற்கு

 • Lk [42] லூக்கா

 • Jh [43] யோவான்

 • Ac [44] அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள்

 • Rm [45] ரோமர்

 • 1Cr [46] 1 கொரிந்தியர்

 • 2Cr [47] 2 கொரிந்தியர்

 • Gl [48] கலாத்தியர்

 • Ep [49] எபேசியர்

 • Ph [50] பிலிப்பியர்

 • Cl [51] கொலோசெயர்

 • 1Th [52] 1 தெசலோனிக்கேயர்

 • 2Th [53] 2 தெசலோனிக்கேயர்

 • 1Tm [54] 1 தீமோத்தேயு

 • 2Tm [55] 2 தீமோத்தேயு

 • Tt [56] தீத்து

 • Pl [57] பிலேமோன்

 • Hb [58] எபிரெயர்

 • Jm [59] யாக்கோபு

 • 1Pt [60] 1 பேதுரு

 • 2Pt [61] 2 பேதுரு

 • 1Jh [62] 1 யோவான்

 • 2Jh [63] 2 யோவான்

 • 3Jh [64] 3 யோவான்

 • Jd [65] யூதா

 • Rv [66] வெளிப்படுத்தின விசேஷம்