பற்பல நிலையில் அழுகை!

1. உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள்.
நியா.2:4,5

2. உபவாசித்து அழுதல்.
2.சாமு.12:22

3. மகா சத்தமிட்டு அழுதார்கள்.
எஸ். 3:12

4. தலையின்மேல் கை வைத்து சத்தமிட்டு அழுதாள்.
2. சாமு.13:36

5. தங்களில் பெலனில்லாமற் போகுமட்டும் அழுதார்கள்.
1. சாமு.30:4-6

6. முத்தம் செய்து சத்தமிட்டு அழுதான்.
ஆதி.29:11

7. முகம் அழுக்கடையும்படி அழுதான்.
யோபு 16:16

8. சுவர் புறமாய்த் திரும்பி மிகவும் அழுதான்.
ஏசா. 38:3

9. மிகவும் கலங்கி அழுதல்.
2.சாமு.18:33

10. மனங்கசந்து மிகவும் அழுதான்.
மத். 26:75, மாற். 14:72, லூக்.22:62

11. புலம்பி அழுதார்கள்.
ஆதி.23:2, 2.சாமு.1:12, 13:36, லூக். 23:27-28

12. அழுது பாதங்களைக் கண்ணீரினால் நனைத்து, தலை மயிரினால் துடைத்து, பாதங்களை முத்தம் செய்து, பரிமள தைலம் பூசினாள்.
லூக்.7:38

இஸ்ரவேலர் அழுத பதினான்கு சந்தர்ப்பங்கள் !

1. இறைச்சிக்காக அழுதார்கள்.
எண்.11:4, 10,18

2. துர்ச்செய்தியைக் கேட்டு அழுதார்கள்.
எண்.14:1

3. வேசித்தனத்தினால், கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டபடியினால் அழுதார்கள்.
எண்.25:6

4. கர்த்தர் அவர்கள் நடுவே இரேன் என்றதால் அழுதார்கள்.
உபா.1:42,45

5. மோசே மரித்தபோது அழுதார்கள்.
உபா.34:8

6. கர்த்தருடைய தூதனின் வார்த்தையைக் கேட்டு அழுதார்கள்.
நியா.2:4

7. பென்யமீனியரோடு யுத்தத்துக்குப்போகும்போது யுத்தக்களத்தில் அழுதார்கள்.
நியா.20:23,26

8. சவுலும் குமாரரும் யுத்தத்தில் மரித்தபோது அழுதார்கள்.
2.சாமு.1:11,12

9 அப்னேரை அடக்கம்பண்ணுகையில் அழுதார்கள்.
2.சாமு. 3:3-1

10. ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் போடும்போது அழுதார்கள்.
எஸ்.3:12

11. எஸ்றா விண்ணப்பம்பண்ணும்போது அழுதார்கள்.
எஸ்.10:11

12. நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளைக் கேட்டபோது அழுதார்கள்.
நெகே.8:9

13. எஸ்தரின் காலத்தில், ஆகாஸ்வேருவின் மரணதீர்ப்பு கேட்டு அழுதார்கள்.
எஸ்.4:3

14. பாபிலோனில் சிறைப்பட்டுப்போன சமயம் பாபிலோனில் அழுதார்கள்.
சங். 137:1

யோசேப்பு அழுத ஏழு சந்தர்ப்பங்கள்!

1. எகிப்தில் தானியம் வாங்க வந்த சகோதரர்களைக் கண்டு அழுதான்.
ஆதி.42:24

2. எகிப்தின் அரண்மனையில் சகோதரர்கள் பென்யமீனைக் கொண்டு வந்தபோது அழுதான். ஆதி.43:29,30

3. யோசேப்பு தன்னை யார் என்று தன் சகோதரர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்போது அழுதான். ஆதி.45:1,2,3

4. தன் தம்பியாகிய பென்யமீனின் கழுத்தைக்கட்டிக் கொண்டு அழுதான்.
ஆதி.45:14

5. மற்ற எல்லா சகோதரர்களையும் முத்தம் செய்து, அவர்களையும் கட்டிக்கொண்டு அழுதான். ஆதி.45:15

6. தன் தகப்பனாகிய யாக்கோபைக் கண்டு அவன் கழுத்தைக் கட்டிக்கொண்டு வெகுநேரம் அவன் கழுத்தை விடாமல் அழுதான்.
ஆதி.46:29

7. யாக்கோபு மரித்தபோது, தன் தகப்பனுடைய முகத்தின் மேல் விழுந்து, அழுது, அவனை முத்தம் செய்தான்.
ஆதி.50:1

பலவித அழுகை

1. ஜெபத்தில் அழுகை – அன்னாள்.
1.சாமு.1:10, ஓசி.12:4

2. மனந்திரும்பும் அழுகை – பாவியான ஸ்திரீ.
லூக். 7:36-48

3. சிறையிருப்பை நினைத்து அழுகை – இஸ்ரவேலர்.
சங்.137:1

4. அனுதாபப்பட்டு அழுகை – எஸ்றா.
எஸ்.10:1, 9:5-15, யோபு 2:11-13

5. சந்தோஷத்தால் அழுகை – யோசேப்பு.
ஆதி.46:29

6. மரணசமயம் அழுகை – மரியாள்.
யோ.11:32-35, ஆதி. 23:2, 2.சாமு.18:33

7. அன்பினால் அழுகை – எபேசியர்.
அப்.20:36.37

அழுகையும் வெற்றியும்

(எரேமி.9:1,18, 14:17, புல.2:18,19, எசேக்.21:6,12, 9:4)

1. அன்னாள் அழுதாள் – சாமுவேல் பிறந்தான்.
1.சாமு.1:7,20

2. ஆகார் அழுதாள் – தண்ணீர் துரவைக் கண்டாள்.
ஆதி.21:16,19

3. எசேக்கியா அழுதான் – தன் ஆயுளோடு 15 ஆண்டுகள் கூட்டப்பட்டது.
2.இராஜா.20:3

4. நெகேமியா அழுதான் – எருசலேமின் அலங்கம் கட்டப்பட்டது.
நெகே.1:4

5. எஸ்தர் அழுதாள் – யூதருக்கு அழிவிலிருந்து விடுதலை.
எஸ்.8:3-9

6. பாபிலோனிலிருந்த யூதர்கள் அழுதார்கள் – விடுதலை பெற்று ஒரு ஜாதியாய் நிலைநாட்டப்பட்டார்கள்.
சங்.137:1

7. மகதலேனா மரியாள் அழுதாள் – உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை முதலாவது தரிசித்தாள்.
யோவான் 20:1,11,16,18, மாற்.16:9

அழுதார்கள்! அழுதார்கள்!

1. ஆகார்.
ஆதி.21:16

2. ஆபிரகாம்.
ஆதி.23:1,2

3. யாக்கோபின் அழுகை.
ஓசி.12:3,4

4. ஏசாவின் அழுகை.
ஆதி.27:38, 33:4, எபி.12:16,17

5. யோசேப்பின் அழுகை.
ஆதி.42:24, 43:30, 45:2,14,15,46:29, 50:1

6. பென்யமீனின் அழுகை.
ஆதி.45:14

7. மோசேயின் அழுகை.
யாத்.2:6, எண்.25:6

8. இஸ்ரவேலின் அழுகை.
எண்.11:4,10,18, 14:1, 25:6, உபா.1:45, 34:8, நியா.2:4, 20:23,26, 2.சாமு.1:11,12, 3:32, எஸ்.3:12, 10:1, நெகே.8:9, எஸ்.4:3, சங்.137:1

9. சிம்சோனின் மனைவியின் அழுகை.
நியா.13:16,17

10. நகோமியும் மருமக்களும் அழுதார்கள்.
ரூத் 1:9,14

11. அன்னாளின் அழுகை.
1.சாமு.1:8,10

12. யாபேசின் மனுஷரின் அழுகை.
1.சாமு.11:4,5

13. சவுலின் அழுகை.
1.சாமு.21:16,17

14. தாவீதின் அழுகை.
1.சாமு.20:41, 30:4, 2.சாமு.1:11,12, 3:32, 12:21,22, 13:36, 15:30, 18:33, சங்.6:8, 69:10

15. யோனத்தானின் அழுகை.
1.சாமு.20:41

16. பல்த்தியேலின் (பால்த்திகு) அழுகை.
2.சாமு.3:14-16, 1.சாமு.25:44

17. தாமாரின் அழுகை.
2.சாமு.13:19

18. இராஜகுமாரரின் அழுகை.
2.சாமு.13:36

19. தேசத்து ஜனங்களின் அழுகை.
2.சாமு.15:23

20. எலிசாவின் அழுகை.
2.இராஜா.8:11,12

21. யோவாசின் அழுகை.
2.இராஜா.13:14

22. எசேக்கியாவின் அழுகை.
2.இராஜா.20:3, ஏசா.38:3

23. நெகேமியாவின் அழுகை.
நெகே.1:4

24. எஸ்தரின் அழுகை.
எஸ்.8:3

25. யோபின் அழுகை.
யோபு 16:16

26. யோபின் சிநேகிதர் 3 பேரின் அழுகை.
யோபு 2:11,12

27. சமாதானத்து ஸ்தானாபதிகளின் அழுகை.
ஏசாயா 33:7

28. எரேமியாவின் அழுகை.
எரேமி.9:1,18, 13:17, புல.2:18,19

29. ராகேலின் அழுகை.
எரேமி.31:15, மத்.2:17,18

30. ஸ்திரீகளின் அழுகை.
எசேக்.8:14

31. இயேசுவின் அழுகை.
யோவான் 11:35, லூக்.19:41, எபி.5:7

32. ஜெபாலய தலைவன் வீட்டாரின் அழுகை.
மாற்.5:38,39, லூக்.8:52

33. சீஷர்களின் அழுகை.
மாற்.16:10

34. நாயீன் ஊர் விதவையின் அழுகை.
லூக்.7:13

35. பாவியான ஸ்திரீயின் அழுகை.
லூக்.7:37,38

36. இயேசுவுக்காக அழுத ஸ்திரீகள்.
லூக்.23:27,28

37. பெத்தானியா மரியாள் அழுகை.
யோ.11:32,33

38. மகதலேனா மரியாள் அழுகை.
யோ.20:11,13

39. பேதுருவின் அழுகை.
மத்.26:75, மாற்.14:72, லூக்.22:62

40. யோப்பா பட்டணத்து விதவைகள் அழுகை.
அப்.9:39

41. எபேசியரின் அழுகை.
அப்.20:36,37

42. செசரியாவின் சீஷர்களின் அழுகை.
அப்.21:8-13

43. அப். பவுலின் அழுகை.
அப்.20:19,31, பிலி.3:18,19, 2.கொரி.2:41

44. அப். யோவானின் அழுகை.
வெளி. 5:4,5

அதிசயமும் ஆச்சரியமுமான ஏழுகாரியங்கள்

1. கர்த்தருடைய நாமம் அதிசயமானது.
நியா.13:8, ஏசாயா 9:6

2 கர்த்தருடைய சாட்சி அதிசயமானது.
சங்.119:29

3. கர்த்தருடைய கிரியைகள் அதிசயமானது.
சங். 139:14, வெளி 15:31

4. கர்த்தருடைய கிருபை அதிசயம்.
சங்.31:21

5. கர்த்தருடைய வேதம் அதிசயம்.
சங்.119:18

6. கர்த்தருடைய சத்தம் ஆச்சரியமானது.
யோபு 37:5, சங்.29

7. கர்த்தருடைய ஆலோசனை ஆச்சரியமானது.
ஏசா.28:29

சிலுவையைச் சூழ்ந்த அதிசயங்கள்

(மத்.27:54, லூக்கா 23:47-48, மாற்கு 15:39)

1. ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமியெங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று.

மத், 27:45, மாற்.15:33, லூக்.23:44-45

2. தேவலாயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ்வரைக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது.

மத்.27:51, மாற்.15:38, லூக்.24:45

3. பூமியும் அதிர்ந்தது, கன்மலைகளும் பிளந்தது.

மத்.27:51

4. கல்லறைகளும் திறந்தன.

மத்.27:52

5. நித்திரையடைந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தன.

மத்.27:52

6. சிலுவைக் கள்ளரில் ஒருவன் இயேசுவை நோக்கி: ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய இராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான்.

லூக்.23:42-43

7. நூற்றுக்கதிபதி சம்பவித்ததைக் கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரனாயிருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான்.

லூக்.23:47, மாற்.15:39, மத்.27:54

ஏழு உலக அதிசயங்கள்

1. ஏறக்குறைய 1600 வருட காலத்தில் பல்வேறு தேசங்களில் பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்த 40 ற்கும் மேற்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் மூலம் எழுதப்பட்ட சிறிதும் பெரிதுமான 66 புத்தகங்கள் ஒரே புத்தகமாக (Bible-வேதாகமம்) காட்சியளிப்பது அதிசயங்களில் ஒன்றாகும்.

2. “வேதாகமம்” என்ற இந்த ஒரே புத்தகம் மட்டுமே 1800 ற்க்கும் மேற்பட்ட பாஷைகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருப்பது உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாகும்.

3. உலகம் முழுவதும் தினமும் அதிக அளவில் விற்பனையாகும் (விநியோகமாகும்) ஒரே புத்தகம் வேதாகமம் மட்டுமே. இது உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாகும்.

4. வானமும் பூமியுங்கூட ஒழிந்துபோம். ஆனால் தேவனுடைய வசனமோ (பரிசுத்த வேதாகமம்) என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். இதுவும் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றே. இப்போதும் இதன் செய்தி வானொலி, சினிமா, டெலிவிஷன், ஒலிபெருக்கிகள், கோடிகோடியாக துண்டு பிரசுரங்கள், புத்தகங்கள் மூலம் உலகமெங்கும் மிக வேகமாக இலட்சக்கணக்கான தேவதாசர்மூலம் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

5. அகில உலக வரலாற்றில் புருஷனை அறியாத ஒரு கன்னிகை பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள். தேவன் மாம்சத்தில் மானிடவதாரமாய் அதிசயமாய் வெளிப்பட்டார். அவர் நாமம் இயேசு. இதுவும் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றேயாகும்.

6. இயேசு என்ற பெயரில் பாவ மாம்ச சரீரத்தில் வெளிப்பட்ட சர்வ வல்லமையுள்ள, சர்வத்துக்கும் மேலான தேவன், மனுக்குலத்தின் பாவ பரிகாரத்துக்காகத் தம்மை முற்றிலும் பாவிகளின் கையில், சிலு வையில் ஆணியடித்து, தமது மாசற்ற இரத்தம் முழுவதும் சிந்தி மரணத்துக்கு ஒப்புக்கொடுத்தது உலக அதிசயங்களில் ஒன்றேயாகும்.

7. சிலுவையில் மரித்து, பின் கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருந்த இயேசு, போர்ச்சேவகர்கள் இரவு பகலாக காவல் காத்துக் கொண்டிருந்தும், அவர் முன்னதாக தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்திருந்தபடியே மூன்றாம் நாள் மரணத்தை ஜெயித்து, உயிருடன் உயிர்த்தெழுந்ததும் அவர் அநேக தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினால் தம்மை உயிரோடிருக்கிறவராக அநேகருக்குக் காண்பித்து விளங்கப்பண்ணினதும் அதிசயங்களில் ஒன்றேயாகும்.

அந்திக் கிறிஸ்துவின் பற்பல நாமங்கள்

1. அக்கிரமக்காரன். 2.தெச.2:8,9

2. அந்திக் கிறிஸ்து. 1.யோவான் 2:18, 4:3

3. அவமதிக்கப்பட்டவன். தானி.11:21

4. எதிராளி. 2.தெச.2:4

5. கள்ளத் தீர்க்கதரிசி. வேளி 16:13

6. கேட்டின் மகன். 2.தெச.2:3

7. தன்னை உயர்த்துகிறவன். தானி.12:36

8. திருடன். யோ.10:10

9. தேவனைத் தூஷிக்கிறவன். வெளி 13:6

10. பரிசுத்த ஜனங்களை அழிக்கிறவன். தானி.8:24,25, வெளி 13:7

11. பழைய பாம்பு. வெளி 12:9, 20:2

12. பாவ மனுஷன். 2.தெச.2:3

13. மதியற்ற மேய்ப்பன். சகரி.11:15

14. மிருகம். வெளி 13:1,3,4,14,15,18, 17:17

15. மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சுமுள்ள சாமர்த்தியமான
ஓர் இராஜா. தானி. 8:23

16. வரப்போகிற பிரபு. தானி.9:26, வெளி. 13:4-6, 17:13

இயேசு கிறிஸ்து – அந்திக் கிறிஸ்து

1. ஸ்திரீயின் வித்து. ஆதி.3:15, மத்.1:18,20, 23:5
சர்ப்பத்தின் வித்து. ஆதி.3:15

2. வானத்திலிருந்து வந்தவர். யோ.6:38,51
பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வருபவன். வெளி. 11:7,13:1

3. பிதாவின் நாமத்தில் வந்தார். யோ.5:43
தன் சுயநாமத்தில் வருவான். யோ.5:43

4. பிதாவின் சித்தம் செய்தார். யோ.6:38, 8:29
சுயசித்தம் செய்வான். தானி. 11:36, 7:25, 8:12

5. தன்னைத்தான் தாழ்த்தினார். பிலி.2:5
தன்னைத்தான் உயர்த்துவான். 2.தெச.2:4

6. மனுஷரால் அசட்டைபண்ணப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டார். ஏசா.53:1, யோ.1:11
மனுஷரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மனுஷருடைய புகழ்ச்சிக்குரியவனாயிருப்பான். வெளி.13:3,4,8; 17:13, தானி.8:11

7. இரட்சிக்க வந்தார். லூக்.19:10, 1.தீமோ.1:15
கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். யோ.10:10; வெளி 11:7

8. நல்ல மேய்ப்பன். யோ.10:11,14, எபி.13:20, 1.பேது.5:4,
அபத்தமான மேய்ப்பன் சக.11:16,17

9. மெய்யான திராட்சச் செடி. யோ.15:1
காட்டு திராட்சச் செடி. ஏசா.5:2,3,4

10. சத்தியமுள்ளவர். யோ.14:61, யோ.5:20
பொய்யன். 1.யோ.2:4, 5:19, யோ.8:44

11. தேவனுடைய குமாரன், யோ.3:16, லூக்.1:35
கேட்டின் மகன் 2.தெச.2:3

12. தேவ பக்தியின் இரகசியம் 1.தீமோ.3:16
அக்கிரமத்தின் இரகசியம். 2.தெச.2:7

13. பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டிருந்தார். அப்.10:38, லூக்.4:18, யோ.3:34
அசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டிருப்பான். வெளி 13:4,5,13, 2.தெச.2:9,10

14. மெய்யான அற்புதங்களைச் செய்தார். யோ.21:25, 20:30
பொய்யான அற்புதங்களைச் செய்வான். 2.தெச.2:9, வெளி 13:13

15. நீதியுள்ள இராஜா. ஏசா.32:1, 1.யோ.1:49, மத்.2:2, யோ.18:37, வெளி 15:3
சூதான பேச்சும் சாமர்த்தியமுமான இராஜா. தானி.8:23,24,25

16. சமாதானப் பிரபு. ஏசா.9:6, யோ.14:27
மூர்க்கமுள்ளவன். தானி.8:23, 9:26

17. தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். யோ.17:4
தேவனைத் தூஷிப்பான். வெளி 13:6

18. தேவாலயத்தைச் சுத்திகரித்தார். யோ.2:13-16
தேவாலயத்தை அசுத்தமாக்குவான் (தீட்டுப்படுத்துவான்). 2.தெச.2:4

19. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் மாபெரும் அற்புத அடையாளங்களைச் செய்தார். மத்.12:28, அப்.10:38
பிசாசின் ஆவியினால் பொய்யான அற்புதங்களைச் செய்து ஜனங்களை வஞ்சித்து மோசம் போக்குவான். 2.தெச.2:9, மத்.24:24

20. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் 3 அரை வருஷம் ஊழியம் செய்தார்.
பிசாசின் வல்லமையால் பலங்கொண்டு 3 அரை வருஷம் கிரியை செய்வான்.

21. பாவமற்ற பரிசுத்தர். எபி.7:26
இவன் பெயரே பாவ மனுஷன். 2.தெச.2:13

22. நமக்காகத் தரித்திரரானார். 2.கொரி.8:9
உலக ஐசுவரியம், அவன் ஆதினத்திலிருக்கும். வெளி 13:17-18

23. ஆடுகளுக்காக ஜீவனைக் கொடுத்தார். யோ.10:11
ஆடுகளின் மாம்சத்தைத் தின்பான். சக. 11:16

24. தன்னைத்தான் தாழ்த்தின அவரைத் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தினார். மேலான நாமத்தை உடையவரானார். பிலி.2:9-11, வெளி 5:12
தன்னைத்தான் உயர்த்தின அவனை எல்லாவற்றிற்கும் கீழாக தேவன் தாழ்த்துவார். வெளி 19:19,20

25. பரலோகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, மகிமையின் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். அப்.1:9, ரோ.1:5, 8:34, எபி.13:8
தூதனால் பிடிக்கப்பட்டு, கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக் கடலிலே என்றென்றைக்கும் வாதிக்கப்பட, உயிரோடே தள்ளப்படுவான். வெளி 19:20