அவசர தொலைபேசி இலக்கம்

*துக்கத்தில்

யோவான் 14 தை அழையுங்கள்!

*மனிதர்கள் விழுத்தாட்டும் போது

சங்கீதம் 27 தை அழையுங்கள்!

*பலன் கொடுக்க விரும்பினால்

யோவான் 15 தை அழையுங்கள்!

*பாவம் செய்துவிட்டால்

சங்கீதம் 51 றை அழையுங்கள்!

*ஆபத்துவேளையில்

சங்கீதம் 91 றை அழையுங்கள்!

*தேவன் தூரமாக இருப்பதாக நினைத்தால்

சங்கீதம் 139 தை அழையுங்கள்!

*விசுவாசத்திற்கு கலங்கம் வந்தால்

எபிரேயர் 11றை அழையுங்கள்!

*தனிமையிலும் பயத்திலும் இருந்தால்

சங்கீதம் 23 றை அழையுங்கள்!

*கசப்பான சூழ்நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டால்

1கொரிந்தியர் 13றை அழையுங்கள்!

*பவுலின் சந்தோஷத்திற்கான இரகசியம்

கொலோ 3:12-17 லை அழையுங்கள்!

*கிறிஸ்தவத்தைப் பற்றிய தெளிவுக்கு

2கொரிந்தியர் 5:15-19 தை அழையுங்கள்!

*வெறுக்கப்பட்டவர்களாக எண்ணினால்

ரோமர் 8:31 றை அழையுங்கள்!

*சமாதானம் இளைப்பாறுதல் தேவையானால்

மத்தேயு 11:25-30 தை அழையுங்கள்!

*வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றால்

சங்கீதம் 121றை அழையுங்கள்!

*உங்கள் ஜெபம் சுயத்தை சார்ந்தால்

சங்கீதம் 67 லை அழையுங்கள்!

*பெரிதான அழைப்பு வாய்ப்பு கிடைத்தால்

ஏசாயா 55 தை அழையுங்கள்!

*இலக்கையடைய தைரியம் வேண்டுமானால்

யோசுவா 1 றை அழையுங்கள்!

*சோர்வடைந்தால்

சங்கீதம் 27 லை அழையுங்கள்!

*உங்கள் பை வெறுமையானால்

சங்கீதம் 37 லை அழையுங்கள்!

*மக்களின்மீது நம்பிக்கை இழந்தீர்களாயின்

1கொரிந்தியர் 13 றை அழையுங்கள்!

*மக்கள் கெட்டவர்களாக இருந்தால்

யோவான் 15 தை வாசியுங்கள்!

*வேலைத்தளத்தில் நீங்கள் மட்டந்தட்டப்பட்டால் 

சங்கீதம் 126 றை வாசியுங்கள்!

 

vas

Nice to see this article on this website……

But the orginal of this article is from the magazine called ‘SATHIYAVASANAM’ publishing by BACK TO THE BIBLE.

Turn the Magazine and read on Jan – Feb page 24.