பாலைவன நீரோடைகள்

(தினசரி தியானங்கள்)

நாம் மோட்சப் பிரயாணிகள். நமது மோட்சப் பிரயாணத்தில் துன்பமாகிய பாலைவனத்தைக் கடக்கும்போது, இது பெரிதும் பயன்படும்.
ஆத்ம சமாதானம் தரும் ஜீவத்தண்ணீர் இயேசு கிறிஸ்துவே.
வனாந்தரத்திலே தண்ணீர்களும், கடுவெளியிலே ஆறுகளும் பாய்ந்தோடும் (ஏசா.35:6)

ஐனவரி
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31

பெப்ரவரி
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28

மார்ச்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31
ஏப்ரல்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
மே
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31
யூன்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
யூலை
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31
ஒகஸ்ட்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31
செப்டெம்பர்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
ஒக்டோபர்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31
நவம்பர்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
டிசம்பர்
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
31