பாபிலோனில் விக்கிரக வணக்கம் ஆரம்பம்

நிம்ரோத்

நோவாவின் சந்ததியில் நிம்ரோத் என்பவன் பராக்கிரமசாலியாய் இருந்தான். அவன் பாபிலோனை ஸ்தாபித்தான். அவன் தன்னைச் சூரியக் கடவள் என்று சொல்லி, விக்கிரக வணக்கத்தையும் ஸ்தாபித்தான். அது பாபிலோனிய ரகசியம் என்று அழைக்கப்பட்டது. இது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் ஏவாளை வஞ்சித்த சாத்தான் பாபிலோனியாவில் ஜனங்களை மறுபடியும் வஞ்சிக்கும் செயலாகும். பாபிலோனில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விக்கிரக வணக்கம் உலகத் தேசங்களில் எங்கும் பரவிற்று.

ஆனாலும் கர்த்தர் பாபிலோனிலிருந்து தமக்கென்று ஒரு மனிதனைத் தெரிந்து கொண்டார்.

பாபேல் கோபுரம்

கிழக்கிலிருந்து வந்த ஜனங்கள் தேவகட்டளைப்படி பூமியெங்கும் பரவிச் செல்லாதபடி, ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்து, ஒரே பாஷையைப் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். மட்டுமல்ல, அவர்கள் செங்கல்லும், நிலக்கீலும் உபயோகித்து, வானத்தை அளாவும் ஒரு கோபுரத்தைக் கட்டி, நமக்குப் பெயருண்டாக்குவோம் என்று சொல்லி, கோபுரம் கட்டத்தொடங்கினார்கள். கர்த்தர் அவர்கள் பாஷையைத் தாறுமாறாக்கினார். எனவே, அது பாபேல் எனப்பட்டது. கர்த்தர்  அவர்களைப் பூமியெங்கும் சிதறிப்போகப் பண்ணினார். (ஆதி.11:1-9)

ஜனங்கள் கிழக்கிலிருந்து மேற்கே

ஆதி.11:1-2 வசனங்களின்படி, ஜனங்கள் பெருகினபோது, அவர்கள் கிழக்கிலிருந்து பிரயாணம்பண்ணி வருகையில்; சிநெயாரில் அதாவது சுமெரியாவில் சமபூமியைக் கண்டு அங்கே தங்கினார்கள். அங்கே அவர்கள் பெருகினார்கள்.