ஈசாக்கின் பிறப்பு (கி.மு. 1867)

ஆபிரகாமுக்கு 100 வயதானபோது, சாராள் ஈசாக்கைப் பெற்றாள். ஈசாக்கும் இஸ்மவேலும் வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். எனவே, சாராளின் வார்த்தைக்கிணங்க ஆபிரகாம் ஒரு துருத்தியில் தண்ணீரையும், அப்பத்தையும் எடுத்து ஆகாரின் தோளில் வைத்துப் பிள்ளையுடள் அனுப்பினான் (ஆதி.21:1-21)

ஆபிரகாம் கேராருக்கு

ஆபிரகாம் எபிரோனிலிருந்து கேராருக்குச் சென்று தங்கினான். அவன் சாராளைத் தன் சகோதரி என்று சொன்னான். ராஜாவாகிய அபிமெலேக்கு சாராளை அழைப்பித்தான். தேவன் சொப்பனத்தில் ராஜாவை எச்சரித்தார். ராஜா சாராளை ஆபிரகாமிடம் அனுப்பினான். (ஆதி.20:1-14)