ஆரானிலிருந்து கானானுக்கு

கி.மு. 1892ல் தேராகு ஆரானில் மரித்தான். தேராகு மரித்த பின் ஆபிராம் சாராயையும், லோத்தையும் கூட்டிக்கொண்டு  கானானுக்குப் புறப்பட்டான். கானானில் சீகேம் என்னும் இடத்தில் வந்து மோரே என்னும் சமபூமியில் தங்கினான். ஆபிராம் பெத்தேலில் ஒரு பலீபீடத்தைக் கட்டித் தேவனைத் தொழுதுகொண்டான் (ஆதி.12:4-9).

ஆபிரகாமின் அழைப்பு

கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, “நீ உன் தேசத்தையும், இனத்தையும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பிக்கிற தேசத்திற்குப் போ…. என்றார். (கி.மு. 1907). ஆபிராமும், தகப்பனாகிய தேராகும், மனைவியாகிய சாராயும், ஆரோனின் குமாரனாகிய லோத்தும் ஊர் என்னும் தங்கள் தேசத்தைவிட்டு ஆரானுக்குச் சென்று அங்கே தங்கினார்கள். (ஆதி.12:1-3, 11:31-32). இது முதல் வாக்குத்தத்தத்தின் காலம் ஆரம்பமாயிற்று.