வேர்டுபிரஸால் இயக்கப்படுகிறது

←பின்னே செல்ல Tamil Bible – தமிழ் வேதாகமம்