To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by  clicking here.
 

Igpuhj;J ejp (Euphrates)

Mrpahtpd; Nkw;gf;fj;jpYs;s kfh nghpa ejp. ,ij ejpnad;W ahj; 23:31Yk;> nghpa ejp vd;W Mjp 15:18Yk; nrhy;ypAs;sJ.

,J mHNkdpa kiyfspypUe;J Jtq;fp njd; fpof;fha; Xb ngHrpa flYf;Fs; gha;fpwJ. jw;NghJ mjd; ePsk; 1780 iky;.

VNjd; Njhl;lj;jpypUe;J ehyhk; Mw;wpd; ngaH Igpuhj;J (Mjp 2:14). fHj;jH ,];uNtYf;Ff; nfhLj;j Njrj;jpd; vy;iyapy; Igpuhj;J ejpAk; cl;gl;bUe;jJ (cgh 11:24).

MjhNjrH vd;Dk; ,uh[hit jhtPJ ,uh[h Igpuhj;J ejpaz;ilapy; Kwpabj;jhd; (2rhK 8:3). tlNjrj;jpy; Igpuhj;J ejpaz;ilapy; fHj;jUf;F xU ahfKk; cz;nld;W vNukpah $Wfpwhd; (vNu 46:10). Igpuhj; ejpaz;il fl;lg;gl;bUe;j ehd;F J}jiu mtpo;j;JtpLk;gb nrhd;d rj;jj;ij Nahthd; Nfl;lhd;  (ntsp 9:14).

                                                                

http://www.tamilchurch.de