To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by  clicking here.
 

VNjd; (Eden)

(kfpo;r;rp)

1. vNrf;fpahtpd; rPHjpUj;jq;fspy; cjtpahapUe;j xU Nytpadpd; ngaH (2.ehsh.29:12> 31:18).

2. jPUTld; tpahghuk; nra;j ,lKk;> [dq;fSk; (vNrf;.27:23>  2.,uh[h.19:12>  Vrh.37:12).

VNjd; Njhl;lk; (Garden of Eden)

Mjhk;> Vths; vd;gtHfSf;fhfj; Njtd; cz;lhf;fpd Njhl;lk; (Mjp.2:8).

fHj;jH rPNahdpypUf;fpw thde;juj;ij (a+jh Njrk;) VNjidg; Nghyhf;FthH (Vrh.51:3).

jPUtpd; mjpgjp> NjtDila Njhl;lkhfpa VNjdpy; ,Ue;jtd;. ,q;Nf jPUtpd; mjpgjp vd;gJ jPU ,uh[;[aj;jpy; MSif nra;J nfhz;bUe;j tpOe;JNghd Mtpiaf; Fwpf;Fk;. mjhtJ me;jj; J}jd; (vNrf;.28:13). mtd; VNjdpy; ghtkpy;yhj gupg+uzdhapUe;jhd;.

,e;jj; Njhl;lk; ,Ue;j ,lj;ijj; jpl;lkha; nrhy;yf;$lhj NghjpYk; jpfpup];> Igpuhj;J vd;Dk; ejpfs; ,j;Njhl;lj;jpw; $lha;g; Nghd XH Mw;wpd; fpisfs; vd;W nrhy;yg;gLfpwJ.

MjhKk; VthSk; ,e;jj; Njhl;lj;jpypUe;jNghJ> gprhrpdhy; Nrhjpf;fg;gl;L> ed;ik jPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpj;jjpdpkpj;jk; Njhl;lj;jpypUe;J Juj;jg;gl;lhHfs; (Mjp.3:4-6> 23). VNjd; Njhl;lj;ijf; fhty; nra;a Nf&gPd;fisAk;> Rlnuhspg; gl;laj;ijAk; Njtd; itj;jhH.

                                                                

http://www.tamilchurch.de