To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by  clicking here.
 

vHNkhd; (Hermon)

(Kf;fpakhd - fuLKulhd)

,J rPupahtpYs;s yPgNdhd; kiyj; njhlupYs;s mjpf caukhd (9200 mb) kiy. rPNahd; kiynad;Wk; cgh.4:47y; nrhy;ypAs;sJ. rPNjhdpaH ,ij rPupNahd; vd;Wk;> vNkhupaH NrdPH vd;Wk; mioj;jhHfs; (cgh.3-9).

vHNkhd; kiy tiuAKs;s vNkhupaupd; Njrj;ij NkhNr gpbj;jhd; (cgh.3:8).

fhdhdpaH vHNkhid xU gupRj;j ];jykhf vz;zpdhHfs;. mHNkhd; MW Jtf;fp> vHNkhd; kiykl;LKs;s Njrj;ij> NahRth gpbj;jhd; (NahR.11:3). ciwgdp vg;nghOJk; ,k;kiyAr;rpapy; fhzg;gl;lJ. rq;fPjf;fhuDk; ,ijg; gw;wp rq;.133:3y; NgRfpwhd;.

,NaR kW&gkhd caHe;j kiy ,njd;W nrhy;YfpwhHfs; (kj;.7:1-2> khw;.9:2).

                                                                

http://www.tamilchurch.de