To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by  clicking here.
 

Muhd; (Haran)

(kiythrp)

nknrhnghj;jhkpahtpy; vnjrh vd;w ,lj;Jf;F mUfpy; cs;s XH CH. fy;Nja Njrj;jpYs;s CH vd;w ,lj;jpypUe;J NjuhF> mgpuhk;> rhuha;> Nyhj;J vd;gtHfs; Gwg;gl;L fhdhDf;Fg;Nghfpw topapy;> ,q;Nf nfhQ;r fhyk; jq;fpapUe;jhHfs;. NjuhF ,q;Nf kupj;jhd; (Mjp.11:31-32 >  12:4-5). MgpuhKila rNfhjudhfpa ehNfhupd; re;jjpahH ,q;Nf thrk;gz;zpdhHfs;.

,jpdpkpj;jk; nknrhnghj;jhkpahtpYs;s ehNfhupd; CH vd;dg;gl;lJ. Mgpufhkpd; Copaf;fhud; nungf;fhisr; re;jpj;j jz;zPHj; JuT ,e;j CUf;Fg; Gwk;NgAs;sJ (Mjp.24:10-15).

gpw;fhyj;jpy; ,e;j ,lj;Jf;F mUfpy; Nuhk Nrdhjpgjp rpwhr]; vd;gtd; Njhy;tpaile;jhd;.

Muhd; vd;Dk; Njrj;ij mrPupaH mopj;Jg; Nghl;ljhf ug;rhf;Nf nrhd;dhd; (2.,uhIh.19:12).

,jd; ngaH fhuhd; vd;W mg;. 7:4 y; Fwpj;Js;sJ.

2. NjuhFtpd; kfd;. mgpufhkpd; rNfhjud;. Nyhj;J > kpy;f;fhs;> ,];fhs; vd;gtHfspd; jfg;gd; (Mjp.11:27-28).

3. fhNygpd; kWkidahl;bahfpa vg;ghs; ngw;w kfd; (1.ehsh.2:46).

4. nfHNrhdpadhd rpNkapd; Fkhud; (1.ehsh.23:9).

                                                                

http://www.tamilchurch.de