To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by  clicking here.
 

mkj;rpah (Amaziah)

(fHj;jH gyte;jH)

a+jhtpd; gj;jhk; ,uhIh. Nahrpahtpd; kfd;. 25k; tajpy; ,uhIhthfp fp.K. 796 Kjy; 768 tiu murhz;lhd; (2.,uhIh.14:1-2). jd; jfg;gidf; nfhd;w Copaf;fhuiu KjyhtJ nfhy;Ytpj;jhd;.

gpd;G mtd; VNjhkpaUf;F tpNuhjkhag;Ngha; mtHfis Kwpa mbj;jNjhL> NraPH Gj;jpuupd; nja;tq;fisf; nfhz;Lte;J mitfisg; gzpe;Jnfhz;lhd;. ,jpdpkpj;jk; xU jPHf;fjuprp mtidf; fz;bj;jhd; (2.ehsh.25:14-16).

,jd;gpd; mkj;rpah> ,];uNty; ,uhIhthfpa NahthNrhL rhkHj;jpak; ghHf;fg;Nghd Ntisapy; Njhw;fbf;fg;gl;lhd;. Nahth]; mtidg; ngj;rpNkrpy; gpbj;J> vUrNyKf;Ff; nfhz;LNgha;> myq;fj;jpd; xU gFjpia ,bj;J> Myaj;jpd; nghf;fp\q;fisAk; vLj;Jf;nfhz;L rkhupahTf;Fj; jpUk;gpg; Nghdhd; (2.ehsh.25:21-24).

mkj;rpahtpd; muRKiw Idq;fSf;Fg; gpupakpy;yhjpUe;jjpdhy;> mtDf;F tpNuhjkhff; fl;Lg;ghL gz;zp> mtidf; nfhd;W a+jhtpd; efuj;jpy; mlf;fk; gz;zpdhHfs; (2.ehsh.25:28).

Nahth]; kupj;jgpd; mkj;rpah gjpide;J tUlk; capNuhbUe;jhd; (2.,uhIh.14:17).

,tDila ngaH 1.ehsh.3:11y; nrhy;yg;gl;l ,uhItk;r ml;ltizapy; fhzg;gl;lhYk;> kj;.1k; mjpfhuj;jpy; Fwpf;fg;gltpy;iy.

2. nkuhup FLk;gj;J xU Nytpad; (1.ehsh.6:45).

3. ,uz;lhk; naNuhngahkpd; ehl;fspy; ngj;NjypypUe;j xU Mrhupad;. ,td; MNkh]; jPHf;fjuprpf;F tpNuhjkha; Fw;wQ;rhl;bdhd; (MNkh]; 7:10-17).

4. Nahrh vd;gtdpd; gpjh (1.ehsh.4:34).

                                                                

http://www.tamilchurch.de