To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by  clicking here.
 

mgpaj;jhH (Abiathar)

(gpjh jiyikahdtd;)

,td; mfpnkNyf;fpd; kfd; (1.rhK.22:20). ,tDila Fkhud; ngaUk; mfpnkNyf; (2.rhK.8:17). rTy; NehgpYs;s MrhupaHfisf; nfhy;Ytpj;jNghJ> ,td; xUtd; jg;gp> NffpyhTf;F jhtPjplk; Xbdhd; (1.rhK.22:20). ,tdplk; xU VNghj;J ,Ue;jJ (1.rhK.23:6). fHj;jUila ngl;bia vUrNyKf;Ff; nfhz;Lte;j NtisapYk; ,td; Mrhupadha; ,Ue;jhd; (1.ehsh.15:11). mg;rNyhk; fyfk; nra;j ehl;fspy; mgpaj;jhH jhtPJf;F cjtpahapUe;jhd; (2.rhK.15:35> 17:15).

mNjhdpah ,uhIhthf tu Kad;wNghJ ,tidj; jd; gf;fj;jpy; NrHj;Jf;nfhz;lhd; (1.,uhIh.1:19).

rNyhNkhd; ,uhIhthd gpd; ,tid Mrhupadhapuhjgb js;spg;Nghl;lhd; (1.,uhIh.2:26-27).

,NaRTk; ,e;j mgpaj;jhiug; gw;wpf; $wpapUf;fpwhH (khw;.2:26).

Vyp tk;rj;jpd; filrp gpujhd Mrhupad; ,tNd.

                                                                

http://www.tamilchurch.de