ஆபிரகாமின் மரணம்

abraham-stars

ஆபிரகாம் தன் 175 ஆவது வயதில் பெயர்செபாவில் மரித்தான். அவன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு இஸ்மவேலும் அவனை எபிரோனுக்கு எடுத்துச் சென்று மக்பேலா என்னும் குகையில் அடக்கம் செய்தார்கள். (ஆதி.25:7-10).