ஆபிரகாமின் மற்று மக்கள்

keturah

சாராளின் மரணத்திற்குப் பின் (கி.மு. 1826ல்) ஆபிரகாம் கேத்தூராளை மணந்தான். கேத்துராள் ஆபிரகாமுக்கு 6 பிள்ளைகளைப் பெற்றாள். ஆபிரகாம் தனக்கு உண்டானதெல்லாம் ஈசாக்குக்குக் கொடுத்தான். தன் மறுமனையாட்டிகளின் பிள்ளைகளுக்கு நன்கொடைகளைக் கொடுத்துக் கீழ்த் தேசங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டான் (ஆதி.25:1-6).