லோத்தின் குமாரத்திகள்

லோத்து சோவாரை விட்டு மலையிலே வாசம் பண்ணினான். அவன் இரு குமாரத்திகளும், அவனோடு கெபியிலே குடியிருந்தார்கள். மூத்தவள் மோவாபியரின் தகப்பனான மோவாபை பெற்றாள். இளையவள் அம்மோனியரின் தகப்பனான பென்னம்மியைப் பெற்றாள். (ஆதி.19:30-38)