சபை கிறிஸ்துவின் சரீரம் (எபேசி.1:23)

மனிதன் தன்னை வெளிப்படுத்த உதவும் சாதனம் அவன் சரீரமே. அவ்வாறே தன்னை இவ்வுலகிற்கு வெளிப்படுத்த தேவன் தெரிந்துகொண்ட சாதனம் கிறிஸ்துவின் சரீரமே. ஒரு விசுவாசி இவ்வுண்மையைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டானேயாகில், சபையின் முக்கியத்துவத்தை ஒருபோதும் தரம் தாழ்தி; எண்ணவே மாட்டான்.  அது மட்டுமல்ல தன்னையே முற்றிலும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபைக்கு ஒப்புக்கொடுத்தும் விடுவான்.

1.கொரி.11:3 – கிறிஸ்து தலை

எபேசி.1:23 – எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தலை

எபேசி.4:15 – அவருக்குள் வளர்கிறோம்

எபேசி.5:23 – கிறிஸ்து சபைக்கு தலை

கொலோ.1:18 – அவரே சரீரத்திற்குத் தலையானவர்

எபேசி.4:4 – ஒரே சரீரம் ஒரே ஆவி

கொலோ.3:15 – ஒரே சரீரமாக அழைப்பு

ரோ.12:4-5 – கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரம்

லூக்.18:11-14

பரிசேயன் நின்று: தேவனே! நான் பறிகாரர், அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப்போலவும், இந்த ஆயக்காரனைப்போலவும் இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வாரத்தில் இரண்டுதரம் உபவாசிக்கிறேன்; என் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசமபாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று, தனக்குள்ளே ஜெபம்பண்ணினான். ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று, தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு: தேவனே! பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். அவனல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போனான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.