Tamil Christian Assembly

Genesis ExodusLeviticusNumbersDeuteronomyJoshuaJudgesRuth1.Samuel2.Samuel1.Kings2.King1.Chronicles2.ChroniclesEzraNehemiahEstherJobPsalmsProverbsEcclesiastesSongs of SalomonIsaiahJeremiahLamentationsEzekielDanielHoseaJoelAmosObadiahJonahMichaNahumHabakkukZephaniahHaggaiZechariahMalachiMatthewMarkLukeJohnActsRomans1.Corinthians2.CorinthiansGalatiansEphesiansPhilippiansColossians1.Thessalonians2.Thessalonians1.Timothy2.TimothyTitusPhilemonHebrewsJames1.Peter2.Peter1.John2.John3.JohnJudeRevelation

Home

19.10.2007


Ntjhfk E}y;fs;

ck;Kila trdk; vd; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> vd; ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpwJ.

(rq; 119:105)

 

Mjpahfkk; ahj;jpuhfkk; Nytpauhfkk;
vz;zhfkk; cghfkk; NahRth
epahahjpgjpfs; &j; 1.rhKNty;
2.rhKNty; 1.,uh[hf;fs; 2.,uh[hf;fs;

1. ehshfkk;

2. ehshfkk;

v];wh

neNfkpah

v];jH

NahG

rq;fPjk;

ePjpnkhopfs;

gpurq;fp

cd;djg;ghl;L

Vrhah

vNukpah

Gyk;gy;

vNrf;fpNay;

jhdpNay;

Xrpah

NahNty;

MNkh];

Xgjpah

Nahdh

kPfh

eh$k;

Mg$f;

nrg;gdpah

Mfha;

rfupah

ky;fpah

kj;NjA

khw;F

Y}f;fh

Nahthd;

mg;Ngh];jyH

NuhkH

1.nfhupe;jpaH

2.nfhupe;jpaH

fyhj;jpaH

vNgrpaH

gpypg;gpaH

nfhNyhNraH

1.njrNyhdpf;NfaH

2.njrNyhdpf;NfaH

1.jPNkhj;NjA

2.jPNkhj;NjA

jPj;J

gpNyNkhd;

vgpnuaH

ahf;NfhG

1.NgJU

1.NgJU

1.Nahthd;

2.Nahthd;

3.Nahthd;

A+jh

ntsp

 

gpujhd gf;fk;