நீதிமொழிகளில் ஏழு வீடுகள்

(1) நீதிமானுடைய வீடு – அதில் அதிக பொக்கிஷமுண்டு (15:6,  12:7)

(2) புத்தியுள்ள ஸ்திரீயின் வீடு – அவள் தன் வீட்டைக் கட்டுகிறாள் (14:1)

(3) விபசார ஸ்திரீயின் வீடு – அது பாதாளத்துக்குப் போகும் வழி (7:27,  2:18)

(4) துன்மார்க்கரின் வீடு – அங்கே கர்த்தரின் சாபம் இருக்கிறது (3:33,  14:11)

(5) அகங்காரியின் வீடு – அதைக் கர்த்தர் பிடுங்கிப் போடுவார் (15:27)

(6) பொருளாசைக்காரன் வீடு – அவன் தன் வீட்டைக் கலைக்கிறான் (15:27)

(7) சண்டைக்காரியின் வீடு – ஓயாத ஓழுக்கு (21:9,  25:24,  21:19,  27:15)